Analiza SWOT a comunei

 
Resurse umane
Puncte tari 
• forţă de muncă ieftină
• forţă de muncă calificată în construcţii
• diversitate mare a structurii etnice a populaţiei
• există personal calificat în învăţământ (profesori şi maeştrii de specialitate)
• cadre medicale calificate (medicină de familie, dar şi medicină veterinară)
• existenţa unei echipe de fotbal
• oameni ospitalieri
Puncte slabe
• emigrarea forţei de muncă în străinătate
• îmbătrînirea accentuată în unele sate
• scăderea natalităţii
• creşterea şomajului în rândul tinerilor absolvenţi
• lipsa programului de consiliere a şomerilor
Oportunităţi
• programul de facilitare comunitară
• existenţa unor persoane care cunosc arta artizanatului
• posibilitatea de comunicare prin Internet în Primărie, Şcoală şi Dispensar
• interes ridicat faţă de tradiţii şi cultură
Ameninţări
• emigrarea oamenilor calificaţi în străinătate
• mentalitatea că nu se poate face nimic pentru comună
 

Infrastructura
Puncte tari

• există două dispensare medicale şi unul veterinar
• există un punct farmaceutic
• şcoala este bine dotată (cabinete de informatică în satele Bogdand şi Babţa, atelier de croitorie în cadrul Şcolii de Arte şi Meserii)
• o bună acoperire teritorială cu energie electrică
• existenţa reţelei de distribuţie a apei potabile în Bogdand
• telefonie digitală în satele Bogdand, Babţa şi Corund
• apropierea de DE 81
• existenţa unei cantine pentru bătrâni care le oferă zilnic câte o masă, dar şi oprtunităţi de relaxare
• există Cămine Culturale pentru fiecare sat aparţinător comunei, unde se desfăşoară nunţile, dar şi alte evenimente importante
• Oficii poştale, Poliţie în reşedinţa de comună
• Primăria este dotată corespunzător cu : calculatoare, xerox, telefon, fax, internet
• televiziune prin cablu
Puncte slabe
• aşezarea la 60 km. de reşedinţa de judeţ
• există o acoperire slabă cu telefonia mobilă
• nu există un cabinet stomatologic
• nu există o unitate de pompieri în comună
• inexistenţa reţelei de gaz metan
• nu există canalizare
• nu există staţie de epurare a apei
• starea proastă a drumurilor comunale şi judeţene
• buget local insuficient pentru a susţine infrastructura
• lipsă de spaţii de joacă amenajate pentru copii
Oportunităţi
• pământ arabil ieftin
• proiecte pentru realizarea reţelelor de apă potabilă pentru satele Babţa, Corund şi Ser
• dotarea corespunzătoare a atelierului de croitorie din cadrul Şcolii de Arte şi Meserii
• existenţa unor programe de dezvoltare a infrastructurii la nivel judeţean
• lansare SPF pentru spaţii de joacă şi amenajări sportive
Ameninţări
• pământ arabil ieftin
• proiecte pentru realizarea reţelelor de apă potabilă pentru satele Babţa, Corund şi Ser
• dotarea corespunzătoare a atelierului de croitorie din cadrul Şcolii de Arte şi Meserii
• existenţa unor programe de dezvoltare a infrastructurii la nivel judeţean
• lansare SPF pentru spaţii de joacă şi amenajări sportive

 

Mediu
Puncte tari

• colectarea centralizată a deşeurilor
• inexistenţa în apropiere a unor surse de poluare de origine industrială
• mediul natural reprezintă o atractivitate mare
• există o zonă mare împădurită, de 3 369ha
Puncte slabe
• albiile râurilor nu sunt regularizate (săparea albiilor şi consolidarea malurilor)
• zone cu risc de alunecări de teren în unele sate
• colectarea neselecţionată a deşeurilor în vederea reciclării, refolosirii, recuperării sau valorificării lor
• educaţia ecologică este superficială
• lipsa echipării tehnico-edilitare (alimentarea cu apă, canalizare, staţie de epurare)
• lipsa unei groape de gunoi conform normelor

• lipsa cunoştinţelor despre mediu; drepturi, obligaţii şi responsabilităţi ale cetăţenilor

• neimplicarea societăţii civile în problemele de mediu ale comunităţii precum şi lipsa ONGurilor active în domeniul protecţiei mediului

Oportunităţi
• utilizarea programelor U.E. destinate reabilitării condiţiilor de mediu din mediul rural
• extinderea colaborării şi implicarea organismelor neguvernamentale şi a şcolilor în programe comune de educaţie tehnologică
Ameninţări
• ameninţarea cu inundaţii a unor terenuri arabile
• lipsa unor instalaţii şi sisteme de prevenire a poluării şi calamităţilor naturale

 

Dezvoltare locală
Puncte tari

• există o brutărie în comună
• tradiţie în creşterea animalelor (porcine, bovine, ovine şi păsări)
• existenţa a 411 familii de albine
• există o societate cu profil agricol care se ocupă cu creşterea bovinelor şi cultivarea terenurilor agricole
• în satul Ser se cultivă viţă de vie nobilă
• diversitatea produselor agricole

Puncte slabe
• grad redus de asociere a proprietarilor agricoli
• lipsa lanţului de producţie-colectare-procesare-distribuţie în agricultură
• investiţii autohtone şi străine reduse
• preţuri nerentabile la produsele agricole
• lipsa activităţilor cu caracter industrial
• numărul redus de locuri de muncă
• practicarea unor tehnologii învechite
• terenuri agricole necultivate
• şcolile din Corund, Babţa, Ser nu sunt dotate corespunzător cu echipament şi tehnologie modernă: PC, internet, fax, xerox
• resursele financiare (bugetul local) sunt foarte limitate
Oportunităţi
• înfiinţarea unor centre de consultanţă agricolă
• livezi
• înfrăţirea cu localitatea Barabas din Ungaria
• colaborarea cu fundaţii din Anglia, Suedia şi Olanda
• modernizarea infrastructurii
• înfiinţarea unor asociaţii care pot susţine procesul de dezvoltare rurală
• posibilităţi de finanţare prin Fonduri structurale europene
• posibilităţi de închiriere clădiri şi terenuri agricole
• posibilităţi de colaborare şi susţinere din partea administraţiei publice locale
Ameninţări
• lipsa atitudinilor şi practicilor de tip asociativ în agricultură
• inflaţia

 

Turism
Puncte tari

• obiceiuri populare recunoscute pe plan internaţional
• există un ansamblu de dansuri populare numit „Rozsmarin" care îşi desfăşoara activitatea în satul Bogdand
• Muzeul etnografic „Sipos Laszlo"
• Biserica de lemn din Corund
• organizarea anuală a Festivalului Folcloric al Naţionalităţilor
• oameni ospitalieri
• existenţa unui cadru natural prielnic practicării turismului
Puncte slabe
• existenţa unei infrastructuri fizice şi a unor dotări edilitare necorespunzătoare turismului
• lipsa programelor turistice
• promovarea slabă a atracţiilor locale
Oportunităţi
• exploatarea evenimentelor culturale şi tradiţionale
• promovarea turismului prin Internet - realizarea paginii de WEB a comunei
• H.G. nr. 118/1998 privind colaborarea în turism şi O.G. nr. 63/1998 şi L. nr. 187/1998 privind stabilirea unor facilităţi în domeniul turismului rural
Ameninţări
• lipsa unor concepţii manageriale moderne în raport cu potenţialul turistic existent.

 

Agricultură
Puncte tari

• condiţii climatelice şi de sol propice unei agriculturi de tip mediu

• potenţial mare de forţă de muncă specializată şi necalificată

• fondul funciar existent (8 294 ha)

• preţul scăzut al forţei de muncă

• sol propice dezvoltarii ecologice fără contaminări chimice majore;

• suprafeţe mari de păşuni si fâneţe naturale

• condiţii pedoclimatice favorabile pentru pomicultură şi viticultură;

• tradiţie în creşterea animalelor, pomicultură si viticultură;

• potenţial diversificat şi propice dezvoltării agroturismului;

• cultura ospitalităţii şi bunei primiri;

• produse tipice ale sectorului agricol ( brânzeturi de capră şi oaie, etc.);

• habitat rural care conservă înca tehnologia şi comportamentul de muncă tradiţional

Puncte slabe

• slaba înzestrare a producătorilor cu mijloace de producţie (maşini şi echipamente performante)

• uzura avansată a bazei tehnico-materiale

• exploataţii de gradul redus de prelucrare al produselor agricole obţinute în regiune

• infrastructura rutieră şi edilitară nedezvoltată, în stare necorespunzătoare

• parcelare excesivă a proprietăţilor funciare

• capacitate investitională scăzută a potenţialilor fermieri;

• insuficiente resurse financiare locale pentru antrenarea competitivităţii economiei comunei şi valorificarea potenţialului comunei;

• lipsa modelelor de buna practica la nivel local;

• inexistenta unui cadru organizat de valorificare a produselor (lipsa pieţelor);

• produse tipice nestandardizate, lipsa unor marci locale (ţuica de Bogdand);

Oportunităţi

• interes în creştere pentru produsele ecologice atât în România, cât şi în ţările din Uniunea Europeană

• posibilitatea accesării de fonduri pentru agricultură şi dezvoltare rurală atât pentru sectorul public cât şi pentru cel privat prin programele de finanţare ale Uniunii Europene, Băncii Mondiale şi ale altor instituţii

• implicarea din ce în ce mai activă a sectorului bancar şi a fondurilor de garantare în susţinerea agriculturii

• facilităţile obţinute, după 2007, în cadrul Politicii Agricole Comune şi a Politicii de Dezvoltare Regională

• Cotele negociate de România cu Uniunea Europeană

• accesul la piaţa europeană prin proximitate geografică;

• structuri asociative şi consultative locale valorificabile prin Programul LEADER+;

• facilităţi si legislaţie pentru concentrarea proprietăţor funciare

Ameninţări

• eliminarea subvenţionării directe a agriculturii

•creşterea preţurilor la principalele materii prime consumate în procesul tehnologic

• concurenţa liberă a produselor româneşti cu cele din alte state europene odată cu intrarea în Piaţa Comună

• complexitatea legislaţiei europene în domeniul Politicii Agricole Comunitare;

• lipsa resurselor financiare pentru reabilitarea infrastructurii rutiere si dezvoltarea celei edilitare;

• îmbătrânirea populaţiei;

• depopularea satelor prin plecarea tinerilor în străinătate;

• sistem greoi de informare la beneficiarii finali;

• proceduri compexe de accesare a fondurilor structurale;

• capacitatea redusă de gestionare şi co-finanţare a fondurilor de aderare

• migrarea forţei de muncă calificate către alte centre, zone sau ţări