Infrastructura


Drumuri publice.
Comuna dispune de o reţea de căi de comunicaţie diversificată formată din : drumuri judeţene, drumuri comunale si străzi.
Legatura cu reşedinţa de judeţ se face pe DE 81- 47 km. şi DJ 196 13 km.
Transportul local în comună este asigurat de 5 firme private care deţin un număr de 5 microbuse (15+1 locuri).
Lungimea drumurilor judeţene este de 22 km. Structura străzilor comunale variază existând astăzi străzi  pietruite - 5,05 km. si asfaltate - 16,50 km.
 

Transport feroviar. Reţeaua feroviară este inexistentă. Cea mai apropiată staţie de cale ferată este staţia Supuru de Jos, staţie situată la 6 km. de comuna Bogdand.

 

Alimentarea cu apă. În prezent satele aparţinătoare comunei Bogdand nu dispun de un sistem centralizat de alimentare cu apă. Face excepţie satul Bogdand pentru care în anul 1993 s-a realizat un proiect pentru alimentare cu apă. În urma proiectului s-a realizat o reţea de alimentare cu apă centralizată prin sistemul cişmelelor stradale. Sursa de apă o constituie trei puţuri forate care asigură necesarul de apă al localităţii.
În satele aparţinătoare comunei (Ser, Corund) prin intermediul unor proiecte s-au realizat sisteme centralizate de alimentare cu apa.

 

Canalizare. În comuna Bogdand ca şi în satele aparţinătoare nu există reţele de canalizare. Evacuarea apelor uzate menajere se face în haznale de tip ţărănesc existând astfel posibilitatea infestării pânzei freatice de mică adâncime, deci a sursei de apă potabilă folosite în prezent.


Alimentarea cu energie electrică. Comuna are 7 transformatoare şi este electrificată în totalitate, reţeaua de distribuţie a energiei electrice făcându-se pe stâlpi de beton.

 

Alimentarea cu gaze naturale. La nivelul comunei nu există reţele de alimentare cu gaze naturale.


Telecomunicații. Serviciul de telefonie fixă este asigurat de Romtelecom pe întreg teritoriul comunei. În ceea ce priveşte telefonia digitală, aceasta este bine reprezentată în satele Bogdand, Babţa şi Corund. O arie bună de acoperire o are şi telefonia mobilă reprezentată prin firmele Orange si Cosmote. Procesul de modernizare a telefoniei cu fir va conduce pe viitor, prin montarea de reţele optice, la extinderea reţelei digitale şi dezvoltarea comunicaţiilor prin poştă electronică.

 

Alimentarea cu căldură. Datorită faptului că în zonă nu există reţea de gaze naturale pentru alimentarea cu căldură a obiectivelor existente se utilizează sisteme de încălzire locală cu sobe utilizând combustibil solid sau lichid.

 

Depozitarea deșeurilor comunale. Colectarea deseurilor s-a delegat unei firme autorizate.